[Background yellow] màu vàng đồng, vàng bóng (gold light)