Tuyển thợ quảng cáo giỏi – phụ quảng cáo LƯƠNG CAO